Meteen naar de inhoud

Het Manifest van
de Internationale Brusselaar

1 op 3 Brusselaars is burger van een ander land, maar wij mogen niet stemmen bij de gewestverkiezingen.
Nu verheffen we onze Brussels Voice en stellen we onze eigen visie op de toekomst van ons Gewest voor.
Lees verder om ons manifest te ontdekken en hoe u kunt deelnemen!

Het Manifest van
de Internationale Brusselaar

1 op 3 Brusselaars is burger van een ander land, maar wij mogen niet stemmen bij de gewestverkiezingen. Nu verheffen we onze Brussels Voice en stellen we onze eigen visie op de toekomst van ons Gewest voor. Lees verder om ons manifest te ontdekken en hoe u kunt deelnemen!

01

Alle stemmen worden gehoord

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat internationale Brusselaars een betekenisvolle inbreng in het gewestelijke beleid hebben?

02

Toegankelijke openbare diensten

Hoe kunnen we de omgang tussen nieuwkomers en niet-Belgen met de openbare overheden en besturen vlotter laten verlopen?

03

Moderne mobiliteit

Hoe kunnen we Brussel groener, doeltreffender en toegankelijker maken?

04

Uitnodigende openbare ruimte

Hoe kunnen we onze straten, pleinen en parken veiliger en aangenamer maken voor iedereen?

05

Een plaats om te leven, een plaats voor het leven

Hoe kunnen we van Brussel, en vooral de Europese wijk, een meer leefbare, betaalbare en gezinsvriendelijke plek maken die we onze thuis kunnen noemen?

06

Een propere stad

Hoe kunnen we afval beheren en Brussel proper houden?

01

Alle stemmen worden gehoord

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat internationale Brusselaars een betekenisvolle inbreng in het gewestelijke beleid hebben?

02

Toegankelijke openbare diensten

Hoe kunnen we de omgang tussen nieuwkomers en niet-Belgen met de openbare overheden en besturen vlotter laten verlopen?

03

Moderne mobiliteit

Hoe kunnen we Brussel groener, doeltreffender en toegankelijker maken?

04

Uitnodigende openbare ruimte

Hoe kunnen we onze straten, pleinen en parken veiliger en aangenamer maken voor iedereen?

05

Een plaats om te leven, een plaats voor het leven

Hoe kunnen we van Brussel, en vooral de Europese wijk, een meer leefbare, betaalbare en gezinsvriendelijke plek maken die we onze thuis kunnen noemen?

06

Een propere stad

Hoe kunnen we afval beheren en Brussel proper houden?

01

Alle stemmen worden gehoord

Geef ons meer zichtbaarheid in openbare debatten en betrek onze stem bij het democratisch proces.

De internationale gemeenschap vormt een groot deel van de Brusselse bevolking en wij willen als volwaardig deel van de maatschappij worden erkend. Als Internationale Brusselaars streven we niet naar een aparte status maar vragen we wel om doelgerichte ondersteuning opdat onze stem even duidelijk als die van onze Belgische buren kan worden gehoord. In de praktijk komt dat neer op stemrecht in de gewestelijke verkiezingen en de kans om via betekenisvolle participatieve processen bij te dragen aan het beleid.

Stemrecht

Geef alle internationale inwoners die in Brussel ingeschreven zijn het recht om op gewestelijk niveau te stemmen. Dat zou op alle internationale Brusselaars en niet alleen op EU-burgers van toepassing moeten zijn en if we have the right to vote we should also have the right to be elected.

De plicht om te stemmen

Maak het gemakkelijk voor ons om onze bestaande rechten om te stemmen in Europese en gemeentelijke verkiezingen uit te oefenen: automatische inschrijving op de kiezerslijst bij inschrijving in de gemeente; opleiding over het Belgische politieke systeem en over onze rechten en plichten; eenvoudige toegang tot Engelstalige informatie over verkiezingen.

Een nieuwe gewestelijke vergadering van inwoners

We willen een gewestelijke raadgevende vergadering oprichten die samengesteld is uit Belgen en niet-Belgen die willekeurig onder alle Brusselaars worden geselecteerd. De zitjes zouden in verhouding tot de demografie van het Gewest moeten worden toegekend en de vergadering zou een formele adviesfunctie in de gewestelijke beleidsvorming moeten hebben.

Een nieuw lobbynetwerk

Creëer een netwerk dat bestaat uit socioculturele organisaties die internationale Brusselaars vertegenwoordigen. Dat netwerk zou door het Gewest kunnen worden geactiveerd als een manier om onze gemeenschap te raadplegen en we kunnen het gebruiken om verzoeken en voorstellen in te dienen bij de gewestelijke overheden.

02

Toegankelijke openbare diensten

Maak het gemakkelijker voor ons om onze weg te vinden in de Brusselse administraties en openbare diensten.

Internationale Brusselaars zijn geenszins de enige gemeenschap voor wie de toegang tot openbare diensten of het doorlopen van administratieve procedures moeilijk is. Desondanks worstelen we vaak met het openbaar bestuur op elk niveau. Het probleem is vooral prangend tijdens de kwetsbare eerste maanden in België, wanneer we ons moeten inschrijven en onze weg moeten vinden.

Twee barrières treffen onze gemeenschap in het bijzonder:

  • De taalbarrière: Internationale Brusselaars spreken dikwijls geen vloeiend Frans of Nederlands, zeker niet wanneer ze hier aankomen. Vaak verloopt de interactie met openbare diensten moeilijk en begrijpen we de officiële documentatie amper.
  • De bureaucratische barrière: met 19 gemeentes en een ingewikkeld systeem van besturen zorgt het Brusselse administratieve landschap dikwijls voor verwarring, een gebrek aan transparantie en zelfs voor een gevoel van niet-welkom zijn voor niet-Belgen. Dat leidt tot veel stressmomenten; een specifieke frustratie betreft de uiteenlopende inschrijvingsprocedures bij de gemeentes.

De voorstellen die we onder dit thema ontwikkeld hebben bieden concrete oplossingen aan om Internationale Brusselaars deze moeilijkheden te helpen overwinnen, met een gemakkelijke toegang tot vereenvoudigde dienstverlening, ongeacht de taal die we thuis spreken.

Engels, een nieuwe officiële taal in de Brusselse besturen

Maak van Engels een officiële administratieve taal in het Gewest. Dat houdt in dat alle officiële documenten naar het Engels worden vertaald en dat ambtenaren de taal beter leren beheersen.

Gratis tolkdiensten

Bied professionele tolkdiensten aan voor openbare besturen. Ook diegenen onder ons die geen Engels spreken hebben hulp nodig om hun weg te vinden in de Brusselse administraties!

Uniforme inschrijvingsprocedures

Leg bij wet een standaard inschrijvingsprocedure vast die alle gemeentes moeten hanteren. Een doeltreffende manier om deze procedure vast te leggen is bottom-up werken en alle revelante betrokkenen erbij te betrekken.

Toegankelijkere informatie

Maak een gewestelijk welkomstpakket of -brochure om Internationale Brusselaars de weg naar nuttige diensten te wijzen. Deze gids zou eenvoudig verkrijgbaar moeten zijn en proactief moeten worden verdeeld op plekken waar we eerst terechtkomen na onze aankomst in Brussel (werkgevers, universiteiten, gemeenten, enz.).

03

Moderne mobiliteit

Help iedereen om vlot de stad rond te geraken

Internationale Brusselaars zijn sterk verspreid over het Brusselse grondgebied en wij pendelen met velen naar ons werk in knooppunten zoals de Europese wijk. Het Gewest voert al ambitieuze plannen door om de stadsmobiliteit om te vormen en onze voorstellen sluiten grotendeels aan bij deze globale visie. We vragen dat er actie wordt ondernomen voor een mobiliteit die niet alleen een manier is om zich door het Gewest te verplaatsen, maar ook het welzijn, de sociale inclusie en het milieu ten goede komt.

Verminder het aantal auto’s in de stad

Door beperkende maatregelen te nemen, de openbaarvervoernetwerken te ondersteunen en beter samen te werken met de andere gewesten van het land kan Brussel het aantal auto’s op de wegen gevoelig terugdringen.  We moeten rekening houden met zowel de verplaatsingen van inwoners als van pendelaars en we moeten ervoor zorgen dat iedereen nog altijd van punt A naar B kan geraken.

Wisselwerking tussen de verschillende transportvormen

Investeer in groene infrastructuur ter bescherming van mensen die niet-gemotoriseerde transportmiddelen gebruiken. Bij de gevaarlijkste verkeerszones horen degene waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. Strategische investeringen in vernieuwende infrastructuur kunnen mobiliteit voor iedereen veiliger maken.

Verbeterde kwaliteit van trottoirs

We moeten de mobiliteit en toegankelijkheid voor voetgangers met een beperking verbeteren. Vuile of beschadigde trottoirs zouden snel moeten worden hersteld of schoongemaakt.

04

Uitnodigende openbare ruimte

Beheer openbare ruimtes doeltreffender en maak deze aangenamer.

Mensen die naar Brussel verhuizen zeggen dikwijls dat ze zich niet veilig voelen op straat en in de openbare ruimtes. Dat geldt des te meer voor vrouwen. We denken dat er nood is aan meer comfortabele en uitnodigende buitenruimtes voor sociaal contact. Internationale Brusselaars hebben praktische ideeën over het herdenken van Brussel als een stad waar iedereen zich veilig voelt om elkaar buiten te ontmoeten en buiten tijd door te brengen. We steunen projecten die ruimte teruggeven aan bewoners, aangezien het merendeel van de Brusselse openbare ruimte momenteel door transportmiddelen wordt ingenomen.

Een groene stad

We willen dat modulaire en draagbare gemeenschapstuinen op trage straten geplaatst worden. Dat maakt de stad groener en biedt nieuwe mogelijkheden voor sociale verbinding.

Recreatieparken

Laat ons parkeerplaatsen herdenken, win ze terug en hergebruik ze, zowel boven- als ondergronds. Een verschuiving in bestemming zou ruimte vrijmaken voor sociale en culturele voorzieningen.

Een veilige stad

Het is tijd om het politiesysteem te hervormen. We vragen om een meer samenhangend en geïntegreerd beheer van de politiediensten, zowel op het terrein als online en pak tegelijkertijd discriminatie in deze diensten aan.

Een verlichte stad

Plaats slimme straatverlichting met efficiënt onderhoud. Mensen voelen zich ’s nachts veiliger met verlichting. Slimmere technologie en onderhoudssystemen maken het gemakkelijker voor het Gewest om straatverlichting te onderhouden.

05

Een plaats om te leven, een plaats voor het leven

Maak van Brussel een stad waar iedereen betaalbaar en comfortabel kan wonen.

De woningmarkt in Brussel wordt steeds minder toegankelijk, zelfs voor diegenen onder ons  met een gemiddeld loon. De huurprijzen stijgen en we zijn bezorgd over de woonkwaliteit. In sommige gebieden zijn er bovendien te weinig gezinsvriendelijke infrastructuur en diensten, waardoor families aangemoedigd worden om naar de Vlaamse Rand te verhuizen, wat de mobiliteitsproblemen verder doet toenemen. Een ander probleem betreft de extra uitdagingen waarmee Internationale Brusselaars (vooral niet-EU-burgers) geconfronteerd worden wanneer ze toegang willen tot de huurmarkt. We stellen oplossingen voor om de huurprijzen te drukken, families terug naar Brussel te lokken en de zoektocht naar een eerste woning te vereenvoudigen.

Oplossingen voor betaalbaar wonen

We moeten ervoor zorgen dat de huurprijzen op een aanvaardbaar niveau blijven. Een eerlijke prijs zou worden gewaarborgd door regels te verstrengen en prijsstijgingen nauwgezet op te volgen.

Een Europese wijk vol leven

Laat ons investeren in gezinsvriendelijke infrastructuur en diensten, vooral in de Europese wijk. Voorbeelden daarvan zijn scholen, moderne speelplaatsen, bibliotheken en aangename wandelpaden.

Een eerlijke woningmarkt voor internationale nieuwkomers

Om de toegang te vergemakkelijken tot de huurmarkt voor nieuwkomers pleiten we voor duidelijker informatie over de woningmarkt en aangepaste regels over de huurwaarborgbescherming.

06

Een propere stad

Maak van Brussel een schone stad waar we met zijn allen het milieu respecteren

Netheid in de openbare ruimtes is een sleutelaspect van een gezonde, veilige stad terwijl propere straten en parken onmiddellijk aantrekkelijker en meer  uitnodigend zijn. Het schonere Brussel waar we om vragen zou niet alleen de bewoners ten goede komen, maar ook het imago van Brussel verbeteren in de ogen van mensen die er op bezoek komen voor hun werk of toerisme. We hebben voorstellen om de hoeveelheid vuilnis en afval die in de openbare ruimte wordt achtergelaten, te verminderen, maar stellen ook beleidslijnen voor om de manier waarop de overheden onze straten schoonmaken, te verbeteren.

Lokaal beheer

Promoot en ondersteun vanuit de buurt gestuurd toezicht op publieke ruimtes. Gemeenschapsvorming is de kern van stedelijke samenhang en samenhorigheid, leidt tot wederzijds respect en geeft mensen het gevoel erbij te horen, waardoor ze sneller geneigd zijn om beter zorg te dragen voor hun leefomgeving.

Licht de bevolking in over de circulaire economie

Bied betere informatie over welke producten we opnieuw kunnen gebruiken of die kunnen worden gerecycleerd. Informatie en initiatieven over het hergebruiken en recycleren van materialen is momenteel erg verspreid en moeilijk te vinden voor Internationale Brusselaars.

Vervang de ophaling van plastic vuilniszakken

We vragen om een einde te maken aan de huisvuilophaling waarvoor inwoners plastic vuilniszakken op de straat moeten klaarzetten. Een oplossing zou zijn om grotere containers te plaatsen doorheen de stad, die toegankelijk zijn voor inwoners en waarvoor ze nooit veel afstand moeten afleggen.

Verbeter de coördinatie tussen gewestelijke en gemeentelijke diensten

Verbeter de coördinatie tussen Net Brussel en gemeentelijke reinigingsdiensten. Via een betere coördinatie tussen Net Brussel en andere overheden zou kunnen worden vermeden dat bijvoorbeeld trottoirs worden gereinigd net voordat huisvuil wordt opgehaald.

Ontdek onze volgende activiteiten, rechtstreeks in uw inbox

Door u in te schrijven op de mailinglist van Brussels Voice, gaat u ermee akkoord dat commissioner.brussels uw persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt in overeenstemming met de GDPR-bepalingen. Wij zullen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van activiteiten of evenementen van Brussels Voice, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment uitschrijven van de lijst door een e-mail te sturen naar brusselsvoice@commissioner.brussels

(c) 2022 rights reserved

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.