Meteen naar de inhoud

INTERNATIONALE BRUSSELAARS,
LAAT UW STEM HOREN!

1 op de 3 Brusselaars is burger van een ander land, maar deze internationale Brusselaars mogen niet stemmen bij de gewestverkiezingen. Brussels Voice geeft u de kans om mee te praten over het gewestelijk beleid dat uw dagelijks leven bepaalt.

Scroll naar beneden om het Manifest van de Internationale Brusselaar van 2022 te lezen en de antwoorden van de Ministers te zien. Of klik op de knop om te leren over Brussels Voice 23, waar we voorstellen ontwikkelden over mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INTERNATIONALE BRUSSELAARS, LAAT UW STEM HOREN IN HET REGIONALE PARLEMENT!

1 op 3 Brusselaars is burger van een ander land, maar deze Internationale Brusselaars mogen niet stemmen bij de gewestverkiezingen. In 2023 zal het Brussels Parlement een panel van internationale Brusselaars verwelkomen om samen met politici te debatteren over de uitdagingen waarmee u te maken krijgt. Het is tijd om uw ideeën naar het hart van de regionale democratie te brengen!

HET MANIFEST VAN DE INTERNATIONALE BRUSSELAAR

Met Brussels Voice verheft de internationale gemeenschap haar stem en stelt zijn eigene ideeën op de toekomst van ons Gewest voor – een Gewest waar wij allemaal thuis zijn. De leden van de gewestelijke Regering reageren persoonlijk op de voorstellen in uw manifest over de thema’s waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Lees dus verder om de voorstellen te ontdekken, om uw manifest te downloaden, en om erachter te komen wat de leden van de gewestelijke Regering van uw ideeën vinden!

01

Alle stemmen worden gehoord

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat internationale Brusselaars een betekenisvolle inbreng in het gewestelijke beleid hebben?

02

Toegankelijke openbare diensten

Hoe kunnen we de omgang tussen nieuwkomers en niet-Belgen met de openbare overheden en besturen vlotter laten verlopen?

03

Moderne mobiliteit

Hoe kunnen we Brussel groener, doeltreffender en toegankelijker maken?

04

Uitnodigende openbare ruimte

Hoe kunnen we onze straten, pleinen en parken veiliger en aangenamer maken voor iedereen?

05

Een plaats om te leven, een plaats voor het leven

Hoe kunnen we van Brussel, en vooral de Europese wijk, een meer leefbare, betaalbare en gezinsvriendelijke plek maken die we onze thuis kunnen noemen?

06

Een propere stad

Hoe kunnen we afval beheren en Brussel proper houden?

HET MANIFEST VAN DE INTERNATIONALE BRUSSELAAR

Met Brussels Voice verheft de internationale gemeenschap haar stem en stelt zijn eigene ideeën op de toekomst van ons Gewest voor – een Gewest waar wij allemaal thuis zijn. De leden van de gewestelijke Regering reageren persoonlijk op de voorstellen in uw manifest over de thema’s waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Lees dus verder om de voorstellen te ontdekken, om uw manifest te downloaden, en om erachter te komen wat de leden van de gewestelijke Regering van uw ideeën vinden!

01

Alle stemmen worden gehoord

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat internationale Brusselaars een betekenisvolle inbreng in het gewestelijke beleid hebben?

02

Toegankelijke openbare diensten

Hoe kunnen we de omgang tussen nieuwkomers en niet-Belgen met de openbare overheden en besturen vlotter laten verlopen?

03

Moderne mobiliteit

Hoe kunnen we Brussel groener, doeltreffender en toegankelijker maken?

04

Uitnodigende openbare ruimte

Hoe kunnen we onze straten, pleinen en parken veiliger en aangenamer maken voor iedereen?

05

Een plaats om te leven, een plaats voor het leven

Hoe kunnen we van Brussel, en vooral de Europese wijk, een meer leefbare, betaalbare en gezinsvriendelijke plek maken die we onze thuis kunnen noemen?

06

Een propere stad

Hoe kunnen we afval beheren en Brussel proper houden?

01

Alle stemmen worden gehoord

Geef ons meer zichtbaarheid in openbare debatten en betrek onze stem bij het democratisch proces.

De internationale gemeenschap vormt een groot deel van de Brusselse bevolking en wij willen als volwaardig deel van de maatschappij worden erkend. Als Internationale Brusselaars streven we niet naar een aparte status maar vragen we wel om doelgerichte ondersteuning opdat onze stem even duidelijk als die van onze Belgische buren kan worden gehoord. In de praktijk komt dat neer op stemrecht in de gewestelijke verkiezingen en de kans om via betekenisvolle participatieve processen bij te dragen aan het beleid.

Stemrecht

Geef alle internationale inwoners die in Brussel ingeschreven zijn het recht om op gewestelijk niveau te stemmen. Dat zou op alle internationale Brusselaars en niet alleen op EU-burgers van toepassing moeten zijn en als we stemrecht hebben, zouden we ook het recht moeten hebben om gekozen te worden.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

We steunen dit voorstel of delen ervan,
maar kunnen het niet invoeren.

Toelichting

De Brusselse regering (en de meerderheid in het parlement) staat achter het voorstel om bij de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in Brussel wonen. Dat staat ook zo in de regeerverklaring.

Echter, om dit mogelijk te maken moet de grondwet gewijzigd worden, wat een akkoord vereist van 2/3 van de federale kamer van volksvertegenwoordigers. Dit vraagt met andere woorden een breder nationaal akkoord.

In afwachting en om tegemoet te komen aan de legitieme vraag van buitenlandse onderdanen voor inspraak zijn er bepaald initiateven en inspraakvormen opgestart zoals via deze ‘brussels voice’ of via het overlegmoment dat wordt georganiseerd in de schoot van het Brussels parlement (zie ook voorstel 3).

Buitenlandse onderdanen die in Brussel wonen hebben vandaag al de mogelijkheid om bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen.

De plicht om te stemmen

Maak het gemakkelijk voor ons om onze bestaande rechten om te stemmen in Europese en gemeentelijke verkiezingen uit te oefenen: automatische inschrijving op de kiezerslijst bij inschrijving in de gemeente; opleiding over het Belgische politieke systeem en over onze rechten en plichten; eenvoudige toegang tot Engelstalige informatie over verkiezingen.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

We steunen dit voorstel of delen ervan,
maar kunnen het niet invoeren.

Toelichting

Stemplicht invoeren vereist een wijziging van de grondwet. Zie ook vorige vraag.

Er gebeuren steeds meer inspanningen om inwoners met buitenlandse nationaliteit te informeren en motiveren om te gaan stemmen. Zo heeft het Brussels Gewest bij de laatste lokale verkiezing in 2018 aan elke buitenlandse inwoner een inschrijvingsformulier gestuurd.

Daarnaast hebben uiteraard ook de gemeenten hun rol te spelen bij de lokale verkiezingen. Verschillende gemeenten hebben bijkomende inspanningen gedaan in 2018, zo heeft bijvoorbeeld Sint-Gillis brieven verstuurd in 26 talen om potentiële kiezers te informeren over hun recht en over de procedure om zich in te schrijven.

Met enig succes. De deelname aan de lokale verkiezingen van personen met buitenlandse nationaliteit is van 26.182 in 2012 naar 37.232 in 2018 gegaan. Het gewest en de gemeenten zullen ook blijvend  en bijkomend inspanningen ondernemen om buitenlandse inwoners te motiveren om zich in te schrijven en om te gaan stemmen.

Wat de opleiding over het Belgische politieke systeem en over hun rechten en plichten betreft, heeft het Brussels Gewest een verplicht en gratis onthaalprogramma opgezet om nieuwkomers te informeren en te begeleiden. Dit traject, dat verplicht is voor niet-EU+ onderdanen en tenzij ze worden vrijgesteld bij hun eerste inschrijving in het vreemdelingenregister met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden, bestaat uit

 1. Een onthaaltraject, waarbij hun behoeften worden geëvalueerd, zoals huisvesting, inkomen, gezondheidszorg, enz.;
 2. Een opleiding over burgerschap en samenleving;
 3. Franse of Nederlandse taalcursussen indien nodig -> https://bewelcome.brussels

Een nieuwe gewestelijke vergadering van inwoners

We willen een gewestelijke raadgevende vergadering oprichten die samengesteld is uit Belgen en niet-Belgen die willekeurig onder alle Brusselaars worden geselecteerd. De zitjes zouden in verhouding tot de demografie van het Gewest moeten worden toegekend en de vergadering zou een formele adviesfunctie in de gewestelijke beleidsvorming moeten hebben.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

Dit Manifest van de Internationale Brusselaar is het eindresultaat van een participatieproces waarbij 1500 internationale Brusselaars de kans kregen om zich uit te spreken over het gewestelijke beleid dat hun dagelijkse leven beïnvloedt. Het ging om een innovatief democratisch participatieproject dat internationale Brusselaars, niet-Belgische inwoners zonder stemrecht voor de gewestelijke verkiezingen, de kans gaf om toch hun stem in het beleid te laten horen.

Het manifest werd in 2022 voorgesteld aan de leden van het Brusselse parlement. De Brusselse regering nam in het voorjaar van 2023 officieel akte van het manifest.

Het is belangrijk dat deze dialoog wordt voortgezet. Daarom hebben het Commissariaat voor Europa en de Internationale Instellingen en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement het initiatief genomen om in oktober 2023 een commissie te organiseren waarin internationale Brusselaars samen met Brusselse Parlementsleden zullen werken aan concrete aanbevelingen voor het Brusselse beleid. Na een brede oproep voor kandidaten zullen zij een representatieve groep internationale Brusselaars selecteren om in deze commissie te zetelen. Voorafgaand zal het Commissariaat enkele workshops organiseren waar deze deelnemers samen met experten de precieze thema’s kunnen bepalen die ze willen behandelen. De aanbevelingen van dit manifest zullen daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Bij de voorbereiding en organisatie van deze bijeenkomst zal er in het bijzonder oog zijn voor diversiteit, neutraliteit en representativiteit.

Een nieuw lobbynetwerk

Creëer een netwerk dat bestaat uit socioculturele organisaties die internationale Brusselaars vertegenwoordigen. Dat netwerk zou door het Gewest kunnen worden geactiveerd als een manier om onze gemeenschap te raadplegen en we kunnen het gebruiken om verzoeken en voorstellen in te dienen bij de gewestelijke overheden.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.
EN
We steunen dit voorstel niet
en zullen het niet invoeren.

Toelichting

Er is in zekere mate al een coördinatie en aanspreekpunt met commissioner.brussels dat zowel een single point of contact is voor internationale organisaties, maar ook opereert als een Expat Welcome Desk.

Het lijkt niet opportuun om dit vanuit de overheid ‘top down’ te organiseren rond bestaande socio-culturele verenigingen.

Om inspraak mogelijk te maken lijkt een overlegcommissie zoals in beleidsvoorstel 3 een betere, meer transparante en meer representatieve manier om dit te organiseren.

02

Toegankelijke openbare diensten

Maak het gemakkelijker voor ons om onze weg te vinden in de Brusselse administraties en openbare diensten.

Internationale Brusselaars zijn geenszins de enige gemeenschap voor wie de toegang tot openbare diensten of het doorlopen van administratieve procedures moeilijk is. Desondanks worstelen we vaak met het openbaar bestuur op elk niveau. Het probleem is vooral prangend tijdens de kwetsbare eerste maanden in België, wanneer we ons moeten inschrijven en onze weg moeten vinden.

Twee barrières treffen onze gemeenschap in het bijzonder:

 • De taalbarrière: Internationale Brusselaars spreken dikwijls geen vloeiend Frans of Nederlands, zeker niet wanneer ze hier aankomen. Vaak verloopt de interactie met openbare diensten moeilijk en begrijpen we de officiële documentatie amper.
 • De bureaucratische barrière: met 19 gemeentes en een ingewikkeld systeem van besturen zorgt het Brusselse administratieve landschap dikwijls voor verwarring, een gebrek aan transparantie en zelfs voor een gevoel van niet-welkom zijn voor niet-Belgen. Dat leidt tot veel stressmomenten; een specifieke frustratie betreft de uiteenlopende inschrijvingsprocedures bij de gemeentes.

De voorstellen die we onder dit thema ontwikkeld hebben bieden concrete oplossingen aan om Internationale Brusselaars deze moeilijkheden te helpen overwinnen, met een gemakkelijke toegang tot vereenvoudigde dienstverlening, ongeacht de taal die we thuis spreken.

Engels, een nieuwe officiële taal in de Brusselse besturen

Maak van Engels een officiële administratieve taal in het Gewest. Dat houdt in dat alle officiële documenten naar het Engels worden vertaald en dat ambtenaren de taal beter leren beheersen.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Sven Gatz
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

Antwoord

We steunen dit voorstel of delen ervan,
maar kunnen het niet invoeren.

Toelichting

Brussel wordt steeds meertaliger en het Engels is de tweede meest gesproken taal in Brussel. Het Engels is niet meer weg te denken bij de Brusselaars. Het is een taal die door heel wat mensen die zich in Brussel vestigen gesproken wordt. Als Brussel een gastvrije regio wil zijn die nieuwkomers warm onthaalt, dient er grondig nagedacht te worden over de positie van het Engels als onthaaltaal voor nieuwkomers in hun eerste contacten met overheidsdiensten. Meertaligheid vormt het cement van de Brusselse samenleving. En deze diversiteit moeten we blijven omarmen

In een aantal gemeenten (bijv. Schaarbeek) is het al mogelijk om bepaalde dienstverlening in het Engels te verkrijgen.

Om het Engels als volwaardige officiële taal in te voeren dient er echter een wijziging van de taalwet doorgevoerd te worden. Dit is een bevoegdheid van de federale overheid.

Gratis tolkdiensten

Bied professionele tolkdiensten aan voor openbare besturen. Ook diegenen onder ons die geen Engels spreken hebben hulp nodig om hun weg te vinden in de Brusselse administraties!

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Sven Gatz
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel,
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

Dit soort diensten wordt beschikbaar gesteld tegen toegankelijke tarieven (en gratis voor bepaalde categorieën van de bevolking en bepaalde procedures), met de steun van het Gewest, om burgers te helpen bij hun procedures en contacten met overheidsdiensten:

Uniforme inschrijvingsprocedures

Leg bij wet een standaard inschrijvingsprocedure vast die alle gemeentes moeten hanteren. Een doeltreffende manier om deze procedure vast te leggen is bottom-up werken en alle revelante betrokkenen erbij te betrekken.

Toegankelijkere informatie

Maak een gewestelijk welkomstpakket of -brochure om Internationale Brusselaars de weg naar nuttige diensten te wijzen. Deze gids zou eenvoudig verkrijgbaar moeten zijn en proactief moeten worden verdeeld op plekken waar we eerst terechtkomen na onze aankomst in Brussel (werkgevers, universiteiten, gemeenten, enz.).

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Verwoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel,
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

De Expat Welcome Desk (EWD) biedt een gepersonaliseerde administratieve ondersteuning aan voor iedereen die in Brussel komt werken in of rond de Europese en internationale instellingen. https://www.commissioner.brussels/en/i-am-an-expat/

Het doet ook dienst als een portaalsite met informatie rond de verschillende thematieken die nieuwkomers aanbelangen en hen moeten helpen bij hun oriëntering zoals huisvesting, sociale zekerheid, domiciliering, etc….

Daarnaast werd er een “settle down guide” gecreëerd waarin stap voor stap wordt uitgelegd welke acties men allemaal moet ondernemen om zich in het Brussels Gewest te vestigen.

03

Moderne mobiliteit

Help iedereen om vlot de stad rond te geraken

Internationale Brusselaars zijn sterk verspreid over het Brusselse grondgebied en wij pendelen met velen naar ons werk in knooppunten zoals de Europese wijk. Het Gewest voert al ambitieuze plannen door om de stadsmobiliteit om te vormen en onze voorstellen sluiten grotendeels aan bij deze globale visie. We vragen dat er actie wordt ondernomen voor een mobiliteit die niet alleen een manier is om zich door het Gewest te verplaatsen, maar ook het welzijn, de sociale inclusie en het milieu ten goede komt.

Verminder het aantal auto’s in de stad

Door beperkende maatregelen te nemen, de openbaarvervoernetwerken te ondersteunen en beter samen te werken met de andere gewesten van het land kan Brussel het aantal auto’s op de wegen gevoelig terugdringen.  We moeten rekening houden met zowel de verplaatsingen van inwoners als van pendelaars en we moeten ervoor zorgen dat iedereen nog altijd van punt A naar B kan geraken.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Elke Van den Brandt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting op gebied van mobiliteit

Dit voorstel is volledig in lijn met het Gewestelijk Mobiliteitsplan ‘Good Move’, dat via meer dan 50 verschillende acties als doelstelling heeft om de leefbaarheid van Brussel te verbeteren, door het individueel autogebruik sterk te minderen tegen 2030. Good Move heeft als ambitie om het bezit en gebruik van individuele voertuigen of bedrijfsvoertuigen voor vervoer voor eigen rekening te ontmoedigen om te voorkomen dat de auto systematisch wordt gebruikt en om openbare ruimte vrij te houden van langdurig parkeren. Naast de ontwikkeling en integratie van verplaatsingswijzen en diensten die een alternatief zijn voor het gebruik van de privéwagen (en die in het kader van de andere acties van het plan zijn ontwikkeld) moet men verschillende economische en fiscale instrumenten creëren en activeren die de tarifering moduleert volgens het gebruik van het voertuig. Deze belastinghervorming moet een beter gebruik van de auto mogelijk maken en er tegelijk voor zorgen dat ze geen negatieve sociale gevolgen heeft in het bijzonder voor de Brusselaars. Passende begeleidende maatregelen moeten daarbij worden geïdentificeerd

Meer info en een samenvatting van het plan is hier terug te vinden:http://goodmove.brussels/

Om kort te reageren op de verschillende deelvoorstellen…

Een subsidie aanbieden aan regelmatige gebruikers van het openbaar vervoer en aan mensen die met de fiets of lopend naar het werk gaan:

Bedrijfsparkeerplaatsen zeldzamer en duurder maken (bv. via een nieuwe belasting op parkeerplaatsen):

 • Het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) regelt de uitbatingsvoorwaarden voor parkeerplaatsen al op deze manier.

Een einde maken aan het belastingvoordeel voor bedrijfswagens:

 • Dit is een federale bevoegdheid, maar de Brusselse regering heeft de federale regering herhaaldelijk gevraagd om dit systeem (geleidelijk) af te schaffen.

Invoeren van een stadstol (bijvoorbeeld een belasting aan de ingang van Brussel of per gereden kilometer in de stad):

Een enkel ticket aanbieden voor alle vormen van openbaar vervoer:

 • Onlangs ingevoerd in 2021 in de Brupass en BruPass XL zones, ontwikkeling van een Mobility as a Service (MaaS)-appaan de gang door de MIVB, voorzien voor lancering in 2023.

Opzetten van één informatieplatform voor aansluitingen:

 • Ontwikkeling van een MaaS-app (Mobility as a Service) door de MIVB, te lanceren in 2023. Gegevens ook beschikbaar via de MIVB en in opendata.

Coördineren met Vlaanderen en Wallonië om de fietssnelwegen te verbinden met het centrum van Brussel:

 • Nauw interregionaal overleg over fietspaden werd versterkt, via bilaterale vergaderingen afhankelijk van het project, maar vooral via de stuurgroep fiets-GEN (met de drie Gewesten, de provincie Brabant-Vlaanderen, Beliris, enz.), die minstens drie keer per jaar samenkomt om te overleggen, knelpunten te identificeren en gecoördineerde samenwerking mogelijk te maken. In 2020 sloten we ook een samenwerkingsovereenkomst tussen Brussel Mobiliteit (Brusselse administratie) en De Werkvennootschap (Vlaamse administratie) om de aanleg van fietsverbindingen tussen de gewesten te vergemakkelijken. Een eerste project voor een fietssnelweg werd onlangs voltooid langs de E40-autosnelweg, tussen de gewestgrens en de Gemeenschappenlaan, en verschillende andere projecten worden momenteel uitgevoerd.

Het aantal S-treinen in en rond Brussel verhogen:

 • Dit is een federale verantwoordelijkheid, maar er is al overleg via een beheerscomité en geleidelijke verbetering (opening van nieuwe stations en verhoging van frequentie en bereik). Na lobbywerk door het BHG en intensief overleg heeft de NMBS onlangs haar nieuwe vervoersplan 2023-2026 voorgesteld met sterke ambities voor het Brussels Gewest, zie hier de presentatie: https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/en-route-vers-mieux/transport-plan

Het GEN-project finaliseren:

 • Zie punt hierboven.

Meer voetgangerszones en rustigere buurten ontwerpen.

 • Lopend, in samenwerking met gemeenten, met name door de implementatie van autoluwe wijken (maatregel A2 van het gewestelijke mobiliteitsplan ‘Good Move’), zie de website: https://autoluwewijken.brussels

Toelichting op gebied van stedenbouw

Vandaag de dag is de openbare ruimte verzadigd door auto’s, met verkeer en parkeren ten koste van andere functies, en de functie van het gebruik van de openbare ruimte is zeer beperkt. Deze situatie moet worden omgekeerd.

In het kader van de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en het opstellen van het Handboek voor openbare ruimteprojecten in Brussel, is het de bedoeling om de sociale waarde van open ruimten te verhogen, die toegankelijk zijn voor iedereen (leeftijd, geslacht, kansarme gemeenschap) met het oog op gezondheidspreventie, het bevorderen van een gezonde levensstijl en de veerkracht van de gemeenschap. Anderzijds is het de bedoeling om de verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende actieve vervoerswijzen, het openbaar vervoer en de milieufuncties opnieuw in evenwicht te brengen en openbare ruimten te creëren die geschikt zijn voor verplaatsingen met actieve vervoerswijzen die veilig, comfortabel en ononderbroken zijn. Parkeren voor beschermde gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek wordt afgeschaft.

Het voorstel dat in eerste lezing bis werd ingediend als onderdeel van de hervorming van de GVS stelt voor, met uitzondering van gedeelde ruimten (ontmoetingszones, fietspaden, enz.), maximaal 50% van de openbare open ruimte te reserveren voor het gebruik door privéauto’s, om zo bij te dragen aan de gewestelijke doelstelling om het aantal parkeerplaatsen op straat terug te brengen tot minder dan 200.000.

Wisselwerking tussen de verschillende transportvormen

Investeer in groene infrastructuur ter bescherming van mensen die niet-gemotoriseerde transportmiddelen gebruiken. Bij de gevaarlijkste verkeerszones horen degene waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. Strategische investeringen in vernieuwende infrastructuur kunnen mobiliteit voor iedereen veiliger maken.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Elke Van den Brandt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting

Het gewest identificeert elke 2 jaar de ongeval gevoelige zones en stelt binnen 3 jaar na hun identificatie een programma vast waarin een oplossing wordt geboden.
Er loopt ook een programma om de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers veiliger te maken.

Wat de scheiding van voetgangers/fietsers ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer betreft, bestaan er verschillende statuten: gemengd verkeer, gemarkeerd fietspad, gescheiden fietspad… Die worden toegepast aan de hand van snelheid en hoeveelheid verkeer, met name van vrachtwagens.

De eerste fase houdt altijd de vermindering van snelheid en verkeer in. Al naargelang het belang van de mogelijke vermindering zal de fietsinfrastructuur worden aangepast. De gekozen fietsinfrastructuur hangt ook af van het verwachte dienstverleningsniveau, op basis van de specialisatie van de wegen.

De keuze voor beplanting om kruispunten en oversteekplaatsen te beveiligen moet altijd met grote aandacht worden bestudeerd, gelet op het belang van de gedeelde zichtbaarheid onder de gebruikers.

Verbeterde kwaliteit van trottoirs

We moeten de mobiliteit en toegankelijkheid voor voetgangers met een beperking verbeteren. Vuile of beschadigde trottoirs zouden snel moeten worden hersteld of schoongemaakt.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Elke Van den Brandt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel verschillende programma’s om het openbaar vervoer en de openbare ruimte toegankelijk te maken:

 • Een Strategisch Toegankelijkheidsplan is toegevoegd aan het contract voor openbare dienst van de MIVB en wordt al enkele jaren uitgevoerd. De toegankelijkheid van de MIVB is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd: honderden bus- en tramhaltes werden aangepast, verschillende metrostations werden uitgerust met liften, de app van de MIVB werd digitaal toegankelijk gemaakt en bevat specifieke informatie voor personen met beperkte mobiliteit (cf. programma AccessiBus, beschikbaarheid van liften in real time…), en nieuw rollend materieel is volledig toegankelijk (nieuwe bussen, TNG-tram, M7-metro…);
 • Naast de verbetering van de toegankelijkheid van het reguliere netwerk biedt de MIVB een deur-tot-deur dienst aan voor personen met een handicap die ernstig in hun zelfstandigheid beperkt zijn (TaxiBus). Deze dienst werkt goed (ondanks een paar haperingen tijdens de heropstart na de coronacrisis) en de vraag ernaar neemt jaar na jaar sterk toe;
 • Wat de toegankelijkheid van openbare ruimten betreft, zorgt Brussel Mobiliteit ervoor dat specifieke normen worden nageleefd (cf. Cahier Voetgangerstoegankelijkheid, GSV, enz.), leidt het zijn personeel en dat van zijn partners (gemeenten, MIVB) op in de toegankelijkheid van openbare ruimten en betrekt het het standpunt van mensen met beperkte mobiliteit in zijn adviezen over herinrichtingsprojecten via adviescommissies (afdeling actieve modi van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie);
 • Wat meer specifiek trottoirs betreft, heeft het BHG de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in dit domein. Brussel Mobiliteit heeft een plan opgesteld voor het onderhoud van de voetpaden (op gewestwegen) dat, naast de opvolging van specifieke correcties, de volledige heraanleg van delen van de voetpaden omvat. In het kader van dit plan worden oversteekplaatsen voor voetgangers systematisch drempelvrij aangelegd en worden er podotactiele elementen geplaatst. Elk jaar kent Brussel Mobiliteit ook subsidies toe aan lokale overheden om hun inspanningen om voetpaden toegankelijk te maken te ondersteunen. Sinds eind 2021 integreert Brussel Mobiliteit ook in de FixMyStreet-app rapporteringscategorieën die specifiek betrekking hebben op de toegankelijkheid voor voetgangers, waardoor het voor stadsgebruikers gemakkelijker wordt om problemen te melden in verband met de trottoirbekleding, het ontbreken van stoepranden en podotactiele tegels, enz.

04

Uitnodigende openbare ruimte

Beheer openbare ruimtes doeltreffender en maak deze aangenamer.

Mensen die naar Brussel verhuizen zeggen dikwijls dat ze zich niet veilig voelen op straat en in de openbare ruimtes. Dat geldt des te meer voor vrouwen. We denken dat er nood is aan meer comfortabele en uitnodigende buitenruimtes voor sociaal contact. Internationale Brusselaars hebben praktische ideeën over het herdenken van Brussel als een stad waar iedereen zich veilig voelt om elkaar buiten te ontmoeten en buiten tijd door te brengen. We steunen projecten die ruimte teruggeven aan bewoners, aangezien het merendeel van de Brusselse openbare ruimte momenteel door transportmiddelen wordt ingenomen.

Een groene stad

We willen dat modulaire en draagbare gemeenschapstuinen op trage straten geplaatst worden. Dat maakt de stad groener en biedt nieuwe mogelijkheden voor sociale verbinding.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Elke Van den Brandt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting op gebied van stedenbouw

De openbare ruimte in Brussel is nog te veel verhard. Om dit te verhelpen en van Brussel een groene en aangename stad te maken, om de stad te verfraaien, om bij te dragen tot de ontwikkeling van de biodiversiteit, om het fenomeen van stedelijke hitte-eilanden te bestrijden en een koeltenetwerk te creëren, om de negatieve gevolgen van de luchtvervuiling te verminderen en om leefruimtes te creëren, stelt de eerste lezing bis van het ontwerp van GSV voor dat op de openbare wegen de oppervlakte van de open groene ruimte minstens 10% van de oppervlakte zou moeten uitmaken. In de openbare open ruimte wordt het dus gevraagd om een aanzienlijke hoeveelheid hoogstammige bomen aanwezig te zorgen voor schaduw.

De aanwezigheid van vegetatie en open ruimten in alle openbare ruimten is een essentiële factor in de verbetering van de leefomgeving en de milieukwaliteit in de stad. Dit moet het mogelijk maken om een grootschalige continuïteit van natuurlijke omgevingen en de vorming van een koeltenetwerk te creëren. Vegetatie zorgt ook voor schaduw en evapotranspiratie, wat gunstig is in de strijd tegen hitte-eilanden en hittegolven. 10% vegetatie is een minimum. Hoe breder de weg (10 m of meer), hoe meer vegetatie er moet zijn (streven naar 15% of meer). Als er langs de weg wordt geparkeerd, moeten bomen bij voorkeur in het verlengde daarvan worden geplant. De verblijfsfunctie, en niet alleen mobiliteit, wordt belangrijker en omvat inclusieve ruimtes, rustplaatsen en ontmoetingsplaatsen, met het bijbehorende straatmeubilair (fonteinen, openbare toiletten, banken, enz.).

Toelichting op gebied van mobiliteit

Het Gewest heeft een aantal programma’s om inwoners te helpen de openbare ruimte terug te winnen, met name door de hoeveelheid verkeer op de wegen te verminderen:

Het Lokaal Mobiliteitscontract :

Het Lokaal Mobiliteitscontract (LMC) is een samenwerkingsproject tussen het Gewest en de gemeenten dat in het leven werd geroepen door het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030. Dit programma heeft een aantal belangrijke doelstellingen, die kunnen worden samengevat als “wijken autoluw maken”:

 • Het verbeteren van de verkeersomstandigheden voor voetgangers, fietsers (comfort, veiligheid) en het openbaar vervoer (efficiëntie), waardoor ze aantrekkelijker worden;
 • Verbetering van de lokale openbare ruimte door meer ruimte te geven aan lokale activiteiten, vegetatie en duurzaam regenwaterbeheer;
 • De levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren door de overlast van het autoverkeer te verminderen: lawaai, luchtvervuiling, verkeersveiligheid.

Op lokale wegen, waar de beschikbare ruimte beperkt is, betekent het bereiken van deze doelstellingen het verminderen van de door het verkeer ingenomen ruimte en/of van het verkeersvolume.

 • Verschillende projectoproepen, zoals Bruxelles en Vacances of Inspirons le Quartier; via deze projectoproepen kunnen buurtbewoners, al dan niet georganiseerd in verenigingen, projecten indienen voor de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte en financiële en/of methodologische steun krijgen.
 • De gemeenten kunnen ook een subsidie aanvragen bij Brussel Mobiliteit om hun straten te vergroenen

Recreatieparken

Laat ons parkeerplaatsen herdenken, win ze terug en hergebruik ze, zowel boven- als ondergronds. Een verschuiving in bestemming zou ruimte vrijmaken voor sociale en culturele voorzieningen.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Elke Van den Brandt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting op gebied van stedenbouw

In de nasleep van de recente gezondheids- en economische crisis hebben de Horecafederatie en andere verenigingen die de sector vertegenwoordigen het Gewest gevraagd om steun bij de ontwikkeling van terrassen en een duidelijk regelgevend kader.

Op het vlak van stedenbouw is het regelgevend kader vastgelegd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en het besluit van geringe omvang.

Om de administratieve praktijken te verduidelijken en te vergemakkelijken, werden initiële richtlijnen voor horecaterrassen in de openbare ruimte aangenomen voor een periode van twee jaar, in 2021 en 2022.

Deze richtlijnen verlengen tot 30 september 2024 het kader dat voor het eerst werd goedgekeurd door de regering in april 2021. In de zomer van 2024 worden ze vervangen door het nieuwe regelgevingskader van de nieuwe GSV en het bijbehorende besluit Vrijstellingen. Restaurants en cafés kunnen hun terrassen op parkeerplaatsen behouden. In de loop van de tijd heeft hun plaats op de openbare weg aangetoond hoe levendig de stad wordt als inwoners en niet auto’s de nodige ruimte krijgen. De ambitie is om daar een vast onderdeel van te maken van de komende nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

De doelstellingen zijn om een duidelijk kader te bieden aan alle spelers, waaronder horecazaken, gemeenten en het Gewest, en om de dynamiek van de horecasector te ondersteunen, evenals een kader te bieden voor de kwaliteit van ontwikkelingen en een engagement voor flexibiliteit en duurzaamheid, en om bij te dragen aan de gewestelijke doelstelling om het aantal parkeerplaatsen op straat terug te brengen tot minder dan 200.000.

Gekoppeld aan dit voorstel is het beleid om het tijdelijk gebruik van sites in afwachting van of in renovatie te ondersteunen, wat wordt aangemoedigd en systematisch wordt overwogen voor gewestelijke sites. Deze ruimtes, die soms meerdere jaren leegstaan, kunnen onderdak bieden aan tal van vernieuwende initiatieven van de vrijwilligerssector, buurtbewoners, instellingen of bedrijven die op zoek zijn naar een ruimte om zich te ontplooien, met inbegrip van culturele en gemeenschapsprojecten, maar ook hulp voor de meest kansarmen, workshops, evenementenprojecten, enz. Om initiatieven en mogelijkheden op dit gebied te ondersteunen, is er een gewestelijk loket voor tijdelijk gebruik opgezet op https://temporary.brussels

Toelichting op gebied van mobiliteit

Wat het parkeren op straat betreft, weerspiegelt dit voorstel de geest van de projectoproepen “Proeftuinen – Brussel op vakantie”, die bewoners en gebruikers in staat stellen om de Brusselse straten en openbare ruimten in de zomer opnieuw in gebruik te nemen, zie “Proeftuinen – Brussel op vakantie”, zie https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/news/subsidies-aangeboden-door-brussel-mobiliteit.

Wat het parkeren buiten de openbare weg betreft, zijn er momenteel meer plannen om dit beter te gebruiken als parkeergelegenheid om meer openbare ruimte vrij te maken. Er kan ook worden gedacht aan het ombouwen van parkeerplaatsen buiten de openbare weg, met name voor logistiek, opslag of ander gebruik. Het BWLKE moedigt bedrijven aan om hun bedrijfsparkeerplaatsen te verkleinen en om te zetten in lokale parkeer-, opslag- of andere doeleinden.

Tijdelijk gebruik kan ook worden overwogen voor parkeergelegenheid buiten de straat, hoewel dat zeker minder geschikt is in termen van kwaliteit van de ruimte, veiligheid, enz.

Aangezien parkeerterreinen voornamelijk eigendom zijn van privépersonen, moet er vooraf met hen worden onderhandeld.

Een veilige stad

Het is tijd om het politiesysteem te hervormen. We vragen om een meer samenhangend en geïntegreerd beheer van de politiediensten, zowel op het terrein als online en pak tegelijkertijd discriminatie in deze diensten aan.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Nawal Ben Hamou
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Gelijke Kansen

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

De structuur en de werking van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politie) worden geregeld door de federale wetgeving. Het operationele beheer staat onder het exclusieve toezicht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie wat de federale politie betreft, en onder het exclusieve toezicht van de gemeenten (burgemeesters en politieraad) wat de lokale politie betreft. Het Brussels Gewest heeft geen controlebevoegdheden over de veiligheidsdiensten en kan dus geen invloed uitoefenen op de manier waarop de politie functioneert.

Sinds de 6de staatshervorming is het Gewest echter verantwoordelijk voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest. Dit wordt weerspiegeld in de uitvoering van een vierjarenplan, het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), dat 14 prioriteiten groepeert, die elk profiteren van acties die rechtstreeks door het Gewest worden gefinancierd of door de gewestelijke besturen in hun reguliere werking worden ondersteund. Het plan wordt uitgevoerd door een administratie onder toezicht van de minister-president, safe.brussels, en gecontroleerd door het CoReS (Gewestelijke Veiligheidsraad), waarin de minister-president, de Hoge Ambtenaar, de 19 burgemeesters, de 6 politiezones en de Procureur des Konings zetelen.

Van de ongeveer zestig ontwikkelde maatregelen vermelden we concreet de maatregelen die gericht zijn op :

 • het verbeteren van de organisatie van de openbare ruimte, in het bijzonder met de creatie van twee ‘Security by Design’-gidsen, die zijn gebruikt voor de herinrichting van de Schuman-rotonde, de omgeving van scholen en de verbetering van de openbare verlichting;
 • het vergroten van de deskundigheid en technische middelen van politiekorpsen door hen te voorzien van een gewestelijk cybercentrum uitgerust met de nieuwste technologieën;
 • het organiseren van opleidingen in de Brusselse Politieschool gericht op het bestrijden van vooroordelen, racisme en discriminatie.

In het kader van de bevoegdheid Gelijke Kansen van de staatssecretaris hebben verschillende acties uit het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen betrekking op de openbare ruimte en de wens om die veiliger te maken voor vrouwen. Equal.brussels is als partner betrokken bij verschillende acties, zoals met name het inrichten van een opleidingsmodule rond de strijd tegen seksistische intimidatie in de openbare ruimte, of het besteden van bijzondere aandacht aan intimidatie en geweld in de openbare ruimte in de gids “Security By Design”. Daarnaast hebben de staatssecretaris en de minister-president in november jongstleden een campagne ‘Join the fam’ gelanceerd, om de strijd tegen intimidatie in de openbare ruimte en seksueel geweld in het uitgaansleven onder de aandacht te brengen. Het doelpubliek van deze campagne zijn getuigen van dit soort geweld. De campagne heeft tot doel de 5D-methode bekend te maken, een methode die leert hoe je als omstaander moet reageren.

Een andere actie, die door Brussel Plaatselijke Besturen werd uitgevoerd, betreft een opleiding over het thema gender en de stad, bestemd voor het gemeentepersoneel. Dankzij deze opleiding kunnen de gemeenten bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met het genderaspect, waardoor het stedenbouwkundig beleid toegankelijker en inclusiever wordt voor iedereen.

Een verlichte stad

Plaats slimme straatverlichting met efficiënt onderhoud. Mensen voelen zich ‘s nachts veiliger met verlichting. Slimmere technologie en onderhoudssystemen maken het gemakkelijker voor het Gewest om straatverlichting te onderhouden.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Elke Van den Brandt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

Een intelligent systeem wordt momenteel ingezet door Brussel Mobiliteit. De (nieuwe) verlichtingen zijn speciaal geselecteerd op hun onderhoudsvriendelijkheid en brede beschikbaarheid van reserveonderdelen. Elke burger kan een panne melden op Fixmystreet. Deze wordt in real time opgevolgd.

Een inventarisatie en een nauwkeurige opvolging van het onderhoud worden binnenkort vergemakkelijkt door een globaal asset management systeem voor alle activa van Brussel Mobiliteit.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richtte onlangs een joint venture op met Sibelga (intergemeentelijke verlichtingsmaatschappij) en stelde een aanzienlijk budget ter beschikking om de permanente verlichting van uitzonderlijke art-nouveaugebouwenin Brussel te ontwikkelen. In een eerste fase werden 5 uitzonderlijke art-nouveaugebouwen (Hortahuis, Maison Hannon, Hotel Solvay, Hotel Van Eetvelde en Cauchiehuis) geselecteerd en 3 lichtarchitectenbureaus werden gecontracteerd om deze 5 projecten te ontwikkelen. De verlichtingstest is lopend en vanaf dit jaar zullen de eerste verlichtingen klaar zijn. Deze nieuwe samenwerking tussen het Gewest en Sibelga is een belangrijke stap voorwaarts om kwalitatief hoogstaande verlichtingsprojecten te creëren, het bestaande gewestelijke Lichtplan uit te voeren en van Brussel een schitterende stad te maken.

05

Een plaats om te leven, een plaats voor het leven

Maak van Brussel een stad waar iedereen betaalbaar en comfortabel kan wonen.

De woningmarkt in Brussel wordt steeds minder toegankelijk, zelfs voor diegenen onder ons  met een gemiddeld loon. De huurprijzen stijgen en we zijn bezorgd over de woonkwaliteit. In sommige gebieden zijn er bovendien te weinig gezinsvriendelijke infrastructuur en diensten, waardoor families aangemoedigd worden om naar de Vlaamse Rand te verhuizen, wat de mobiliteitsproblemen verder doet toenemen. Een ander probleem betreft de extra uitdagingen waarmee Internationale Brusselaars (vooral niet-EU-burgers) geconfronteerd worden wanneer ze toegang willen tot de huurmarkt. We stellen oplossingen voor om de huurprijzen te drukken, families terug naar Brussel te lokken en de zoektocht naar een eerste woning te vereenvoudigen.

Oplossingen voor betaalbaar wonen

We moeten ervoor zorgen dat de huurprijzen op een aanvaardbaar niveau blijven. Een eerlijke prijs zou worden gewaarborgd door regels te verstrengen en prijsstijgingen nauwgezet op te volgen.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Nawal Ben Hamou
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Gelijke Kansen

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting

De wijziging van het huurindexeringssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trad in werking op 14 oktober 2022 voor een periode van één jaar, tegen een economische achtergrond waarin de inflatie 9,7% bereikte als gevolg van de oorlog in Oekraïne, het hoogste niveau sinds 1975. Het gemiddelde huurprijsindexeringspercentage van de afgelopen 20 jaar bedraagt evenwel 1,67%.

Deze maatregel beperkt de impact die hoge inflatie kan hebben op huurverhogingen.

Praktisch gezien is er een koppeling gemaakt tussen de huurindexering en de energieprestatie van het onroerend goed, waardoor verhuurders die energieverslindende panden bezitten worden gestimuleerd om deze te renoveren, in overeenstemming met het “Renolution”-beleid dat op gewestelijk niveau wordt uitgevoerd in lijn met de Europese doelstellingen.

Dit nieuwe indexeringssysteem sluit dus naadloos aan bij het programma voor de versnelde renovatie van de Brusselse gebouwen, enerzijds door de huurders te ondersteunen die met de energiecrisis worden geconfronteerd, maar anderzijds ook door eigenaars te begeleiden bij hun wens om hun pand te renoveren.

Het nieuwe wetgevende kader heeft het indexeringssysteem als volgt herzien:

 1. Om de huurprijs te kunnen indexeren, moet de verhuurder voldoen aan twee verplichtingen die zijn vastgelegd in de Huisvestingscode (artikelen 217 en 227), namelijk :
  • zijn huurovereenkomst geregistreerd hebben
  • een EPB-certificaat hebben voor het gehuurde goed
 2. De indexering (artikel 224/2 van de Huisvestingscode/artikel 1728 bis van het Burgerlijk Wetboek) is gekoppeld aan de energieprestatie van het gehuurde goed:
 • Als de verhuurder een EPB A-, B-, C- of D-certificaat heeft, kan hij de huur indexeren;
 • Als de verhuurder een EPB E-certificaat heeft, mag hij de huur tot 50% indexeren.
 • Indien de verhuurder over een EPB-certificaat van klasse F of G beschikt of indien hij niet over een EPB-certificaat beschikt, mag hij de huurprijs niet indexeren.

https://huisvesting.brussels/nieuwe-berekeningsmethode-voor-de-huurprijsindexering-gebaseerd-op-het-epb/

Dit tijdelijke indexeringssysteem geldt van 14 oktober 2022 tot 13 oktober 2023.

Verwijzing naar de wetgeving:

13 OKTOBER 2022 – Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de wijziging van de huurprijsindexering

Een Europese wijk vol leven

Laat ons investeren in gezinsvriendelijke infrastructuur en diensten, vooral in de Europese wijk. Voorbeelden daarvan zijn scholen, moderne speelplaatsen, bibliotheken en aangename wandelpaden.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Ans Persoons
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Barbara Trachte
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.
EN
We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

Vandaag de dag is de Europese Wijk een vrij monofunctionele wijk die voornamelijk uit kantoorgebouwen bestaat. De wijk loopt leeg tussen 17.00 en 07.00 uur en de diensten en openbare ruimten die er zijn, zijn voornamelijk op deze sector gericht.

Als onderdeel van de gedeelde visie voor de Europese wijk die in 2022 door de Gewestregering is aangenomen na een uitgebreid raadplegingsproces met alle belanghebbenden in het gebied, is het ons doel om van de Europese wijk een gemengde en levendige wijk te maken, met zowel kantoren als woningen en openbare voorzieningen, verenigd door hoogwaardige en inclusieve openbare ruimten, om zo een rustige en gediversifieerde wijk te ontwikkelen op basis van een nieuw evenwicht tussen woon-, culturele en kantoorruimten.

In het kader van de uitvoering van deze gedeelde visie en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Stad Brussel voor de Europese wijk ondersteunen en bevorderen we concrete gemengde vastgoedprojecten met een aandeel woningen en voorzieningen, de activering van de benedenverdiepingen die de openbare ruimte verlevendigen en de vergroening van de binnenruimten van de huizenblokken om de herbestemming van deze wijk door de bewoners en door alle Brusselaars aan te moedigen.

De wandelingen zullen aangenamer worden dankzij het groen en de heraanleg van de openbare ruimten, gestructureerd langs verschillende assen, waaronder een culturele as Jubelpark-Kunstberg (via het Jean Reyplein, het Leopoldpark, het Luxemburgplein, het Troonplein, het Paleisplein en het Koningsplein), die tot doel heeft een voetgangerscircuit van musea te creëren tussen de twee grote centra, waarbij de andere culturele instellingen en de belangrijkste leefruimten langs de route met elkaar worden verbonden en de benedenverdiepingen worden verlevendigd met tijdelijke tentoonstellingen.

We zijn ook nauw betrokken bij projecten voor de herinrichting van openbare ruimten ten behoeve van de woonfunctie en actieve vervoersmiddelen, zoals het toekomstige Schumanplein, de assen Wet en Belliard, het Luxemburgplein en de studie voor de toekomstige Highlane-verbinding voor voetgangers en fietsers langs het spoorwegtalud tussen het Luxemburgstation en het Schumanstation.

De instrumenten ter ondersteuning van de economische transitie zijn ook instrumenten die kunnen worden ingezet door economische spelers met ondernemings- of handelsprojecten. Het doel van de Open Soon-projectoproep is bijvoorbeeld het stimuleren van de opening van nieuwe, originele winkels van hoge kwaliteit die duurzame praktijken toepassen en dynamiek genereren in de winkelwijken van het Brusselse Gewest (https://economie-werk.brussels/projectoproep-opensoon-2023). Ook de projectoproep Local & Together heeft tot doel de lokale handelsdynamiek te ondersteunen en het lokale handelsweefsel te versterken. Het is de bedoeling collectieve projecten op te zetten onder leiding van winkeliersverenigingen en andere lokale spelers, in een afgebakende handelswijk (https://economie-werk.brussels/projectoproep-local-together-2023).

Merk Europese Wijk: definieert de nieuwe gemeenschappelijke grafische identiteit voor de EW. Het zal met name worden gebruikt voor de bewegwijzering die het EP in de wijk wil installeren.

Opening van het UNESCO Werelderfgoed Hotel van Eetvelde voor het publiek vanaf 2023. Het Hotel van Eetvelde aan de Palmerstonlaan, een ware tempel van de art nouveau ontworpen door architect Victor Horta, is een beschermd Brussels gebouw en is een van ‘s werelds meesterwerken.

Een overzicht van andere projecten die door het Gewest worden gesteund: de herinrichting van de Jubelparksite met de federale regering ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van België in 2030 en de steun aan de renovatie van het Paul-Henri Spaakgebouw, waarin de zetel van het Europees Parlement in Brussel is ondergebracht, om het open te stellen voor de buurt.

De kwestie van de locatie van de Europese scholen valt onder de bevoegdheid van de federale regering. Wij steunen het principe om een Europese school op te richten in de Europese wijk.

Een eerlijke woningmarkt voor internationale nieuwkomers

Om de toegang te vergemakkelijken tot de huurmarkt voor nieuwkomers pleiten we voor duidelijker informatie over de woningmarkt en aangepaste regels over de huurwaarborgbescherming.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Nawal Ben Hamou
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Gelijke Kansen

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting

De gewestelijke steunmaatregelen op het gebied van huisvesting zijn fundamenteel inclusief en niet bestemd voor een specifieke bevolkingsgroep. Elke Brusselse burger heeft er toegang toe, voor zover ze voldoen aan de vereiste inkomens- en gezinsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de meeste van deze steunmaatregelen.

Deze maatregelen zijn dus niet discriminerend wat de afkomst of de nationaliteit van de aanvragers betreft. Nieuwkomers in het Brussels Gewest en andere Brusselse burgers worden bijgevolg gelijk behandeld.

Het opstellen van een huurwaarborg, wat systematisch gevraagd wordt door verhuurders, kan een groot probleem vormen voor veel huurders in Brussel, waaronder internationale Brusselaars. Als antwoord op deze situaties heeft het Woningfonds (Woningfonds) een gewestelijke opdracht gekregen om bijstand te verlenen bij het opstellen van een huurwaarborg.

Hulp bij het opstellen van een huurwaarborg kan op twee manieren:

 • De toekenning van een renteloos consumentenkrediet met een maximale terugbetalingstermijn van 24 maanden (die niet langer mag zijn dan de looptijd van het huurcontract) na controle van de solvabiliteit van de aanvrager, die niet in gebreke mag zijn met de betaling van een bedrag gelijk aan of groter dan € 1.000 in het kader van een ander consumentenkrediet of hypothecair krediet;
 • De tegemoetkoming van het BRUHWA-fonds, dat een alternatief vormt voor het krediet voor gezinnen met een schuldenprobleem en gezinnen met een inkomensniveau dat hen niet in staat stelt een krediet in maximaal 24 maanden af te lossen die in ruil daarvoor een maandelijkse bijdrage van tussen de 5 en 31 euro betalen.

Sinds 2022 heeft een hervorming van het wettelijke kader tot doel deze laatste steunregeling op de volgende manier open te stellen voor nieuwe doelgroepen die ervan waren uitgesloten:

 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) in staat stellen om in aanmerking te komen voor bijstand;
 • De verplichting schrappen dat aanvragers een huurovereenkomst van ten minste een jaar moeten ondertekenen en de verplichting schrappen dat ze hun domicilie in de woning moeten hebben (veel studenten ondertekenen bijvoorbeeld huurovereenkomsten van 10 maanden voor het academiejaar van september tot juni);
 • De bijstand voor het samenstellen van een huurwaarborg openstellen voor alle huishoudens met een belastbaar inkomen binnen de toegangsschalen voor hypotheken van het WFBHG, met uitzondering van jongeren onder de 35 jaar, die profiteren van hogere inkomensplafonds.

https://fonds.brussels/nl/huurwaarborg

Verwijzing naar de wetgeving:

 • 10 NOVEMBER 2022. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 SEPTEMBER 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting.

06

Een propere stad

Maak van Brussel een schone stad waar we met zijn allen het milieu respecteren

Netheid in de openbare ruimtes is een sleutelaspect van een gezonde, veilige stad terwijl propere straten en parken onmiddellijk aantrekkelijker en meer  uitnodigend zijn. Het schonere Brussel waar we om vragen zou niet alleen de bewoners ten goede komen, maar ook het imago van Brussel verbeteren in de ogen van mensen die er op bezoek komen voor hun werk of toerisme. We hebben voorstellen om de hoeveelheid vuilnis en afval die in de openbare ruimte wordt achtergelaten, te verminderen, maar stellen ook beleidslijnen voor om de manier waarop de overheden onze straten schoonmaken, te verbeteren.

Lokaal beheer

Promoot en ondersteun vanuit de buurt gestuurd toezicht op publieke ruimtes. Gemeenschapsvorming is de kern van stedelijke samenhang en samenhorigheid, leidt tot wederzijds respect en geeft mensen het gevoel erbij te horen, waardoor ze sneller geneigd zijn om beter zorg te dragen voor hun leefomgeving.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Alain Maron
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

In de Algemene Beleidsverklaring 2019-2024 staat: “Een proper gewest is van essentieel belang voor de levenskwaliteit van de Brusselaars. Het is ook het eerste beeld dat de vele bezoekers van Brussel krijgen. Er zijn nog tal van inspanningen nodig “, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering lanceerde het proces van gezamenlijke opstelling van een eerste strategie voor stedelijke netheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze strategie, “clean.brussels” genaamd, werd voorgesteld in juni 2022 en stelt 15 emblematische maatregelen voor, waaronder de institutionalisering van de rol van de zonemanager. Zijn/haar rol bestaat erin de initiatieven van de verschillende actoren (Net Brussel, Brussel Mobiliteit, MIVB, gemeenten, NMBS, Regie der Gebouwen, enz.) beter te coördineren en op te volgen, de stand van zaken op te maken en de verantwoordelijkheden van elke speler duidelijk af te bakenen.

Om het engagement van de Brusselaars om hun straten proper te houden te bevorderen, wil clean.brussels in samenwerking met de gemeenten ook een netwerk van netheidsambassadeurs oprichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om vrijwillige afvalophalingscampagnes te ondersteunen, in de eerste plaats om de medeburgers te sensibiliseren.

Meer in het algemeen, aangezien de verantwoordelijkheden voor stadsnetheid worden gedeeld, moet worden opgemerkt dat clean.brussels ook van plan is een Samenwerkingsraad Gemeenten-Gewest voor Stedelijke Netheid op te richten, die een kader creëert voor dialoog en structurele samenwerking tussen spelers op gewestelijk en gemeentelijk niveau.

Licht de bevolking in over de circulaire economie

Bied betere informatie over welke producten we opnieuw kunnen gebruiken of die kunnen worden gerecycleerd. Informatie en initiatieven over het hergebruiken en recycleren van materialen is momenteel erg verspreid en moeilijk te vinden voor Internationale Brusselaars.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Alain Maron
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Barbara Trachte
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Antwoord

Dit voorstel is in lijn met bestaande
maatregelen of toekomstige wetgeving.

Toelichting

De hervorming van het ophaalsysteem van huishoudelijk afval die op 15 mei 2023 van start is gegaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft aanleiding gegeven tot een uitgebreide informatiecampagne over afvalsortering en -recyclage, met onder meer huis-aan-huisbedeling en meertalige informatie op de website van het Brusselse agentschap Net Brussel (https://www.arp-gan.be/nl).

De website van Leefmilieu Brussel biedt een brede waaier aan informatie over de opties inzake afvalvermindering en -verwerking, evenals over lokale initiatieven inzake zero-waste en circulaire economie, via het tabblad “Milieubewuste keuzes maken” (https://leefmilieu.brussels/burgers/het-milieu-brussel/milieubewuste-keuzes-maken).

De nieuwe gewestelijke strategie voor stedelijke netheid, Clean.brussels (http://www.clean.brussels), met als doel de aanwezigheid van illegale stortplaatsen te verminderen, zal ook de promotie van oplossingen voor het wegbrengen van grofvuil en ander bijzonder afval versterken (uitbreiding van het Recyparks-netwerk, uitbreiding van mobiele Recyparks, creatie van donatiezones verbonden aan Recyparks, meer steun voor repair cafés, enz.)

Via de gewestelijke economische transitiestrategie Shifting Economy (https://shiftingeconomy.brussels/nl/), die de Brusselse economie tegen 2050 wil omvormen tot een koolstofarme, regeneratieve, circulaire, sociale, democratische en digitale economie, wordt bijzondere aandacht besteed aan de circulaire economie, door economische activiteiten te stimuleren die recyclage of hergebruik mogelijk maken, met name via het innovatietraject van de circulaire economie. Dit biedt begeleiding en ondersteuning voor projecten op dit gebied, ongeacht hun ontwikkelingsfase (dichtbij of ver van commercialisatie). Een voorbeeld is Circulaire Innovatie (https://innoviris.brussels/nl/program/circular-innovation), een projectoproep van Innoviris waarmee innovatoren financiering kunnen krijgen om de haalbaarheid en levensvatbaarheid te testen van een innovatieve recycling- of hergebruikactiviteit op basis van een “stedelijk afval”/afval.


Vervang de ophaling van plastic vuilniszakken

We vragen om een einde te maken aan de huisvuilophaling waarvoor inwoners plastic vuilniszakken op de straat moeten klaarzetten. Een oplossing zou zijn om grotere containers te plaatsen doorheen de stad, die toegankelijk zijn voor inwoners en waarvoor ze nooit veel afstand moeten afleggen.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Alain Maron
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

Het voorstel van Gewestelijke strategie voor stedelijke netheid, “clean.brussels” (http://www.clean.brussels) voorziet met maatregel 33 het analyseren van de inzameling van huishoudelijk afval via vrijwillige ondergrondse inzamelpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In dat kader heeft Net Brussel onlangs een overheidsopdracht gepubliceerd om een studie uit te voeren over de resultaten van de inzameling van huishoudelijk afval via vrijwillige aanlevering, en meer bepaald via sorteerpunten in stedelijke contexten vergelijkbaar met het Brussels Gewest. Dat zal het mogelijk maken om na te gaan hoe de werking van de sorteerpunten (zoals de ondergrondse containers van Net Brussel worden genoemd) kan worden geoptimaliseerd en om een eventuele bredere inzet in andere soorten wijken of habitats op het Brusselse grondgebied te analyseren.

Wat betreft de resultaten van de sorteerpunten die momenteel geïnstalleerd zijn, blijkt uit studies van Fost Plus over de ondergrondse systemen die door de verschillende intercommunales worden gebruikt dat de sorteerkwaliteit lager is dan bij huis-aan-huisophaling van zakken. Er wordt ook vaak sluikafval aangetroffen rond ondergrondse containers.

Er zijn echter geen plannen om bestaande sorteerzones te verwijderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal ondergrondse sorteerpunten blijven plaatsen in het kader van nieuwbouw- of grootschalige renovatieprojecten die voldoen aan zijn bestek. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in principe ingestemd met een dertigtal aanvragen voor de plaatsing van dergelijke sorteerpunten.

Een veralgemeend gebruik van sorteerzones is echter niet aan de orde. Naast de problemen met sorteren en netheid is het operationeel niet altijd mogelijk om containers in Brussel onder de grond te plaatsen, gezien het aantal nutsleidingen die onder de grond aanwezig zijn in Brussel. Bovendien zouden er bijna 10.000 parkeerplaatsen moeten verdwijnen als deze manier van inzamelen de norm zou worden in het Brusselse Gewest.

Verbeter de coördinatie tussen gewestelijke en gemeentelijke diensten

Verbeter de coördinatie tussen Net Brussel en gemeentelijke reinigingsdiensten. Via een betere coördinatie tussen Net Brussel en andere overheden zou kunnen worden vermeden dat bijvoorbeeld trottoirs worden gereinigd net voordat huisvuil wordt opgehaald.

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Alain Maron
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

In de Algemene Beleidsverklaring 2019-2024 staat: “Een proper gewest is van essentieel belang voor de levenskwaliteit van de Brusselaars. Het is ook het eerste beeld dat de vele bezoekers van Brussel krijgen. Er zijn nog tal van inspanningen nodig “, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering lanceerde het proces van gezamenlijke opstelling van een eerste strategie voor stedelijke netheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze strategie, “clean.brussels” genaamd, werd voorgesteld in juni 2022 en stelt 15 emblematische maatregelen voor, waaronder de institutionalisering van de rol van de zonemanager. Zijn/haar rol bestaat erin de initiatieven van de verschillende actoren (Net Brussel, Brussel Mobiliteit, MIVB, gemeenten, NMBS, Regie der Gebouwen, enz.) beter te coördineren en op te volgen, de stand van zaken op te maken en de verantwoordelijkheden van elke speler duidelijk af te bakenen.

Om het engagement van de Brusselaars om hun straten proper te houden te bevorderen, wil clean.brussels in samenwerking met de gemeenten ook een netwerk van netheidsambassadeurs oprichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om vrijwillige afvalophalingscampagnes te ondersteunen, in de eerste plaats om de medeburgers te sensibiliseren.

Meer in het algemeen, aangezien de verantwoordelijkheden voor stadsnetheid worden gedeeld, moet worden opgemerkt dat clean.brussels ook van plan is een Samenwerkingsraad Gemeenten-Gewest voor Stedelijke Netheid op te richten, die een kader creëert voor dialoog en structurele samenwerking tussen spelers op gewestelijk en gemeentelijk niveau.

BRUSSELS VOICE 23
WORD LID VAN HET PANEL!

Ontdek onze volgende activiteiten, rechtstreeks in uw inbox

Door u in te schrijven op de mailinglist van Brussels Voice, gaat u ermee akkoord dat commissioner.brussels uw persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt in overeenstemming met de GDPR-bepalingen. Wij zullen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van activiteiten of evenementen van Brussels Voice, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment uitschrijven van de lijst door een e-mail te sturen naar brusselsvoice@commissioner.brussels

(c) 2022 rights reserved

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.

Ontvang het volledige manifest in je inbox
en blijf op de hoogte van wat er komt.

Door u in te schrijven op de #BrusselsVoice-mailinglijst, gaat u ermee akkoord dat Commissioner.brussels uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met de GDPR. We zullen contact met je opnemen om updates te geven over #BrusselsVoice-activiteiten of evenementen, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment van de lijst afmelden door te schrijven naar brusselsvoice@commissioner.brussels.